REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „KRZESŁO GRATIS”  DOTYCZĄCY ZESTAWÓW MEBLI SZKIELETOWYCH (STOŁÓW I KRZESEŁ) PRODUKCJI PAGED MEBLE S.A.

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Organizatorem promocji „Krzesło gratis” – zwanej dalej Promocją jest: Paged Meble Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasienicy zwana dalej Dostawcą oraz Dystrybutorzy prowadzący sprzedaż detaliczną towarów Dostawcy (zwani dalej Dystrybutorami), którzy nie złożyli droga mailową w terminie do dnia 31.08.2018r. na adres e-mail: jan.czerniawski@paged.pl oświadczenia, o tym że nie przystępują do Promocji.
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki promocji „krzesło gratis”.
3. Wzięcie udziału w Promocji należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i jego akceptacją przez Dystrybutora.

§ 2
Okres i miejsce obowiązywania promocji

1. Promocja obowiązuje w salonach meblowych Dystrybutorów od dnia 3.09.2018 r. do dnia 23.09.2018r. z możliwością jej skrócenia, o czym Dystrybutor będzie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Promocja obowiązuje w sklepach meblowych Dystrybutorów Paged Meble S.A. znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanych na stronie www.paged.pl jako sklepy uczestniczące w Promocji, wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia sklepów.
3. Promocja dotyczy wyłącznie złożonych zamówień, nie obejmuje produktów ekspozycyjnych.

§ 3
Zasady promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba (fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej), zwana dalej „Klientem”, która dokona u Dystrybutora zakupu z aktualnej oferty krajowej marki Paged Meble mebli w formie jednego z dwóch możliwych zestawów:

 zestaw nr 1: stół plus minimum cztery krzesła w tym samym wybarwieniu drewna, produkcji Paged Meble Spółka Akcyjna, albo

 zestaw nr 2: stół plus minimum sześć krzeseł w tym samym wybarwieniu drewna, produkcji Paged Meble Spółka Akcyjna

oraz zapłaci za towar na zasadach uzgodnionych z Dystrybutorem przy złożeniu zamówienia.

2. Promocją są objęte wyłącznie zamówienia Klientów złożone za pośrednictwem Dystrybutora Paged Meble S.A. w okresie obowiązywania Promocji, który nie złożył oświadczenia o nie przystąpieniu do promocji i który nie odstąpił od udziału w promocji w trakcie jej obowiązywania.

3. Klient dokonujący zakupu zestawu nr 1 bądź zestawu nr 2, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, z aktualnej oferty krajowej Paged Meble S.A. – uzyskuje możliwość zakupu zestawu na promocyjnych warunkach, polegających na tym, że:

• przy zestawie nr 1: klient w razie zakupu zestawu nr 1 otrzyma od Dystrybutora rabat od cennika Dystrybutora w wysokości równej cenie jednego krzesła będącego w nabywanym zestawie;

• przy zestawie nr 2: klient w razie zakupu zestawu nr 2 otrzyma od Dystrybutora rabat od cennika Dystrybutora w wysokości równej cenie jednego krzesła będącego w nabywanym zestawie;

4. Paged Meble SA w okresie obowiązywania Promocji udziela salonom (Dystrybutorom) współuczestniczącym w Promocji dodatkowego rabatu liczonego od ceny jednego krzesła do zestawu nr 1 oraz zestawu nr 2 wynoszącego odpowiednio łącznie:

a) (cena cennikowa Paged Meble SA – rabat stały salonu meblowego) – 60 % od ceny z cennika Paged Meble SA na jedno (wyłącznie) krzesło do zestawu nr 1 oraz zestawu nr 2 zakupione w okresie promocji „krzesło gratis”. Powyższy rabat w wysokości – 60 % od ceny jednego krzesła cennika Paged Meble dotyczy wyłącznie zamawianych zestawów mebli, spełniających kryteria wymienione w § 3 p.1

5. Rabat udzielony Dystrybutorowi przez Paged Meble S.A. nie ma wpływu na wysokość rabatu udzielanego przez Dystrybutora Klientom. Wysokość rabatu dla Klienta ustali samodzielnie Dystrybutor uczestniczący w promocji zgodnie z własnym cennikiem. Dystrybutor ma prawo do podjęcia we własnym zakresie decyzji o ewentualnym połączeniu tej promocji z innymi, oferowanymi w swoich punktach sprzedaży.

6. Dystrybutor uzyska od Dostawcy dodatkowy rabat, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, pod warunkiem złożenia zamówienia promocyjnego na jednym druku (pisemnym zamówieniu) obejmującego zestaw nr 1 bądź na zestaw nr 2, o których mowa w § 3 ust. 1, w okresie obowiązywania Promocji, z dopiskiem „Promocja – krzesło gratis” i spełniającym pozostałe warunki niniejszego regulaminu.

7. Odmowa udziału w promocji wymaga pisemnej informacji mailowej złożonej w terminie do 31.08.2018 r.- przez Dystrybutora na adres mailowy jan.czerniawski@paged.pl .

8. Dystrybutor przystępując do Promocji zobowiązuje się do obniżenia ceny sprzedaży produktów promocyjnych zgodnie zasadami niniejszego regulaminu w okresie obowiązywania Promocji. Dostawca zastrzega, iż nie narzuca Dystrybutorowi uczestniczącemu w Promocji minimalnych cen odsprzedaży ani wysokości rabatów udzielanych Klientom. Dystrybutor przystępujący do Promocji samodzielnie kształtuje wysokość rabatu udzielanego Klientom oraz cenę sprzedaży.

9. Czas trwania promocji obejmuje okres : od dnia 3.09.2018 r. do dnia 23.09.2018r.

10. Planowane terminy realizacji zamówień promocyjnych zestawów 1 i 2 do Dystrybutorów będą się odbywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami współpracy pomiędzy Paged Meble S.A. a Dystrybutorem.

11. Dystrybutor zobowiązany będzie do wyeksponowania w swoich salonach materiałów reklamowych informujących Klienta o warunkach i upustach promocyjnych, otrzymanych od Paged Meble S.A.

12. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

12. Promocja nie łączy się z innymi aktualnymi akcjami promocyjnymi.